Kdo jsme

Kdo jsme

Náš příběh

Centrum hiporehabilitace Mirákl je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Za vznikem naší organizace stojí kůň Bar, který odmítal veškeré výcvikové metody a jezdecké disciplíny. Díky své povaze svou majitelku a její trenérku dovedl až k hipoterapii, kde jsme se všechny 3 mohly setkat (Katka Čapková, Katka Karásková, Gabriela Švarcová) a velmi záhy se k nám přidala kolegyně Jitka Krákorová, která nám pomáhala s administrativou a financemi. Na úplném začátku jsme měli 5 dětí, ale ty začaly postupně přibývat. S rozšiřováním klientely docházelo i k rozšiřování koňského týmu. Druhým koníkem byla Lady, dále pak Filip a Jackie.

Vzájemnou spoluprací a předáváním zkušeností jsme poznávali oblast hiporehabilitace a zdokonalovali naše postupy – jak terapeutické, tak výcvikové. Díky dětem, které u nás terapie absolvovaly, jsme poznávali nekonečné možnosti léčebného využití koně, lépe poznávali i koně samotné a tím i sami sebe. Veříme, že není lepší učitel pohybu než kůň. Koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat. A to navíc mimo prostředí bílých plášťů.

Do roku 2017 jsme provozovali ambulantní hipoterapii v Holubicích u Prahy a přes léto pořádali týdenní hiporehabilitační pobyty v různých areálech. V tu dobu již hipoterapii absolvovalo přes 250 dětí s různým typem postižení a naše hiporehabilitační stádo obohatili (ať už na chvíli, či natrvalo) koně Majda, Syrael, Unky a Ella.

Právě díky zkušenostem z týdenních pobytů jsme si brzy uvědomili, že nejeefektivnější formou hipoterapie je právě její intenzivní forma v podobě hiporehabilitačních pobytů. V září 2017 přišla nečekaná nabídka ze strany  Hospodářského dvora v Bohuslavicích, abychom pořádali hiporehabilitační pobyty u nich. Na základě další vynikající spolupráce (možnost využití haly, péče o koně, nové vybudování bezbariérového ubytování a trasy pro hipoterapii) jsme se rozhodli, že od dubna 2018 zrušíme ambulantní provoz v Holubicích a začneme pořádat hiporehabilitační pobyty celoročně, a to v intenzitě 2-3 pobyty ročně. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Narkétě Hlaváčové a panu Jiřímu Kovářovi, díky kterému můžeme v areálu působit a dopřát tak dětem maximální péči, která není omezena zázemím.

Odhodlání se k této změně bylo náročné, nedotýkalo se jen pracovních, ale i osobních životů nás všech. Nakonec však převládla naše touha dělat hipoterapii co nejlépe. Dětský organismus má neuvěřitelnou schopnost učení se nového a naopak, na neustále opakující se stejné podněty má tendenci si zvykat a nic nového v nich nenacházet. A to vše jsme měli možnost v rámci pobytů dětem nabídnout - ukazovat dětem možnosti pohybu z různých terapeutických směrů, intenzivně a zároveň jim dát možnost odpočinku tak, aby vše nově naučené měly čas "vstřebat". 

Rozhodnutí o změně našich služeb (ale i změně našich životů) padlo v prosinci 2017, 7.1.2018 se začal stavět bezbariérový areál pro ubytování rodin s dětmi s postižením a 23.4.2018 se konal první hiporehabilitační pobyt. S programem pobytů jsme již určité zkušenosti měli, ale i po několika letech se ho stále snažíme vylepšovat. Na tuto novou cestu se odhodlalo 5 z nás (Katka Čapková, Jan Maňhal, Kristýna Miškovská, Gabriela Švarcová a Jitka Krákorová), tehdejší konští terapeuti byli Filip, Jackie, Despík, Majda, Syrael a Unky. Naši canisterapeuti pak Jambie, Charlie a Holly.

Díky novému zázemí jsme se v červnu 2018 stali zdravotnickým zařízením a poskytovatelem zdravotních služeb. V červenci téhož roku jsme získali kladné stanovisko ve výběrovém řizení se zdravotními pojišťovnami. V současné době komunikujeme s UNIFY ČR a ZP a hledáme cestu k proplácení hipoterapie ZP.

Profesní představení organizace

Naše organizace „Centrum hiporehabilitace Mirákl“ je obecně prospěšná společnost, která pořádá fyzioterapeutické pobyty, kde stěžejní léčebnou metodou je hipoterapie, využívající pohyb koňského hřbetu v kroku pro ovlivnění motorického chování dítěte.

Pobyty trvají 7 dní a konají se v průběhu celého rok. Účastníky jsou děti z celé České republiky (výjimečně ze Slovenska či jiných evropských zemí jako Finsko, Velká Británie apod.), které mají různou formu zdravotního znevýhodnění. Terapie jsou vhodné pro děti již od 3 měsíců věku. V našem zařízení se věnujeme dětem do 15 let, přičemž váhový limit je 40 - 60 kg dle schopností dítěte.

Naším hlavním zaměřením jsou neurologické a ortopedické diagnózy, ale také genetická onemocnění, poúrazové stavy, zrakové a sluchové postižení, lehké funkční problémy pohybového systému či prevence jejich vzniku. 

Pobyty pořádáme v srdci Vysočiny, v obci Bohuslavice, kde od roku 2018 poskytujeme zdravotní služby. V průběhu roku organizujeme celkem 22 hiporehabilitačních pobytů, na kterých se vystřídá přibližně 150 dětí s frekvenci 1 až 3 pobyty za rok. Jednoho pobytu se účastní celkem 15 dětí s doprovodem.

Stěžejní náplní pobytů je hipoterapie, která je doplňována canisterapií, arteterapií, muzikoterapií a dalšími aktivitami, které jsou vždy přizpůsobeny individuální situaci každého dítěte. Zkvalitňujeme život dětem a máme velmi dobré výsledky, nejen v oblasti psychomotoriky, ale i v sociálním vývoji a celkovém wellbeingu malých klientů a tím i jejich rodin.

Koně, psi, nádherná příroda, milý a rovný přístup ke komukoliv s jakýmkoliv postižením, to jsou hlavní benefity našich terapií, které jsou bez pláče, beze strachu a mimo nemocniční zařízení. I z tohoto důvodu jsou naše pobyty velmi vyhledávané.

Bohužel čekací listina na naše pobyty je velmi dlouhá, a tak se věnujeme dalším aktivitám, od kterých si slibujeme posílení hipoterapie jako léčebné metody a růst nových zařízení v České republice. 

Výuka, věda a výzkum

Naší velkou doménou je rozvoj teoretických znalostí v oboru hiporehabilitace. Celoročně pořádáme různé typy inovativních kurzů a workshopů. Stěžejním kurzem je pak zcela unikátní certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO, který absolventa opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické metody. Akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR jsme získali v roce 2014 a to jako jediná organizace v České republice. Na podzim roku 2020 se podařilo tuto akreditaci prodloužit na další 4 roky. Díky zázemí naší organizace můžeme zaštiťovat nejen teoretickou, ale i praktickou část kurzu. 

Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie pod Unií fyzioterapeutů, jejímž cílem je zpracovávat standardy péče v hipoterapii, aktivně se setkávat a pořádat vzdělávací workshopy a inovativní kurzy pro fyzioterapeuty, ostatní odbornou i laickou veřejnost.

Díky výše zmíněnému a díky tomu, že fungujeme jako výzkumné středisko pro vysoké školy, pořádáme a organizujeme workshopy a kurzy, školíme studenty i zkušené fyzioterapeuty usilujeme o to, aby se hipoterapie prováděla v ČR kvalitně a bezpečně. Našim zájmem je také to, aby lékaři rozuměli benefitům hipoterapie skrze zpětnou vazbu našich klientů a mohli spolu s pečujícími a námi bojovat o to, aby byla tato péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Poslání organizace

Naším posláním je zkvalitňování života a léčba dětí se speciálními potřebami pomocí hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie a dalších terapií, kterou jsou provozovány v přírodě a v souladu s přírodou.

Vize

Chceme, aby každé dítě se speciálními potřebami mělo možnost využít hipoterapie jako léčebné metody. Chceme metodu hipoterapie vyvíjet, zdokonalovat a objektivizovat tak, aby každé dítě dosáhlo maximálního možného efektu, který mu pomůže rozvíjet jeho duševní i fyzickou kondici a využije maximum jeho potenciálu.

Cíle

 • Hiporehabilitace skrze partnerství s pečujícími

Jsme partnery rodičů/pečujících, kteří se snaží zlepšit fyzický a psychický stav svého dítěte. Nabízíme kombinaci nejnovějších poznatků, znalostí a zkušeností z oblasti hipoterapie a aplikujeme je do léčby, která je šitá na míru každého konkrétního dítěte.

 • Špičkový welfare koňů a psů

Pracujeme s relativně velkým hiporehabilitačním stádem, který vedeme ve směru partnerství a komunikace. Každého zvířecího terapeuta vnímáme jako plnohodnotného kolegu a naším cílem je, aby vzájemná spolupráce byla příjemná a obohacující nejen pro naše klienty, ale i pro nás vzájemně. Na základě zkušeností víme, že pro množství naší klientely je potřebných ideálně 8 koní tak, abychom měli dostatečně různorodou skladbu pohybu hřbetu a mohli terapie vést skutečně individuálním způsobem.  Staráme se o wellbeing našich zvířecích terapeutů (koní i psů), aby je práce s dětmi těšila a měli z ní radost stejně jako my lidé.

 • Rozvoj hiporehabilitace v ČR

Naším cílem je předávat naše poznatky dál tak, aby v ČR vznikala další střediska provozující kvalitní formu hipoterapie a tato péče byla tak dostupná pro všechny děti se speciálními potřebami, pro které je tato forma terapie vhodná.  

Historie organizace

2012

 • Vznik občanského sdružení;
 • Zahájení ambulantního provozu v Holubicích u Prahy; 
 • První 2týdenní hiporehabilitační pobyty.

2014 

 • Transformace na obecně prospěšnou společnost;
 • Akreditace MZČR pro kurz Hipoterapie u DMO.

2018 

 • Přesun provozu a sídla společnosti do bezbariérového areálu Hospodářský dvůr v Bohuslavicích u Telče;
 • Přechod na celoroční pobytový režim péče;
 • Získání registrace poskytovatele zdravotních služeb a vznik nestátního zdravotního zařízení.

2020 

 • Prodloužení akreditace kurzu Hipoterapie u DMO;
 • Registrace veřejné sbírky.

Poděkování

Děkujeme našim klientům za důvěru v nás a v naše zvířecí terapeuty – bez vás by naše práce neměla smysl. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Udržet vlastní provoz je možný jen díky vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi. A děkujeme našim rodinám, že nás v naší často nesnadné práci podporují.