GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Vážení rodiče,

na tomto místě naleznete dokumenty, ve kterých se můžete seznámit, jak naše organizace zpracovává osobní údaje, za jakým účelem a na jakém právním základě.

Pokud ke sběru osobních údajů dojde jinak než elektronickou cestou, budou Vám poskytnuty v tištěné formě.

Souhlas s použitím forografií, videií či osobních údajů týkajících se zdravotního stavu vašeho dítěte pro účely věděcké, vám bude osobně předán na začátku hiporehabilitačního pobytu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Tento dokument je určen pro účastníky rehabilitačních terapií a pobytů, účastníky kurzu a  pro všechny osoby podporující činnost správce (jak je definován níže) svými dary.

Co se v této informaci o osobních údajích dozvíte?

 • totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů;
 • komu poskytujeme vaše osobní údaje;
 • jak vaše osobní údaje získáváme;
 • jaké osobní údaje o vás zpracováváme;
 • pro jaké účely tyto osobní údaje zpracováváme;
 • jak vaše osobní údaje zabezpečujeme;
 • jak dlouho o vás osobní údaje uchováváme;
 • a jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s., IČ: 22709568, se sídlem č.p. 10, 588 56 Bohuslavice, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 821 (dále jen „C. H. Mirákl“ nebo „správce“). Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

 • e-mailem: heda.tomankova@chmirakl.cz
 • poštou: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s., č.p. 10, 588 56 Bohuslavice

Kontaktní osobou C. H. Mirákl je Heda Tománková Dohnalová.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje dále poskytujeme společnosti CGM Medistar, která je zpracovatelem osobních údajů.

Pokud jste dárcem a dar poskytujete prostřednictvím našich internetových stránek za užití dárcovského portálu Darujeme.cz, je zpracovatelem vašich osobních údajů Nadace VIA, IČ: 67360114, se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 395.

Pokud jste účastníkem rehabilitační terapie/pobytu nebo kurzu, předáváme vaše osobní údaje třetím osobám pro účely poskytování ubytovacích služeb.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zveřejněny na internetových stránkách a sociálních sítích (zejména na facebookových stránkách) C. H. Mirákl, popř. ve výroční zprávě C. H. Mirákl, a to za předpokladu, že jste k takovému zpracování poskytli souhlas.

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje získáváme od vás:

 • když nám zasíláte přihlášku na rehabilitační terapii/pobyt a při následném poskytování zdravotní péče;
 • když nám zasíláte přihlášku na účast na kurzu;
 • při následné elektronické, telefonické a osobní komunikaci s vámi;
 • když nám poskytnete dar (uzavření a plnění darovací smlouvy).

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

U účastníků rehabilitační terapie/pobytu zpracováváme následující údaje:

 • Identifikační údaje:

jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo,

 • Kontaktní údaje:

adresa trvalého nebo jiného pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné kontaktní informace

 1. Další údaje obdržené v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb:
 • údaje o zdravotním stavu (např. lékařské zprávy, diagnóza, záznamy vyšetření atd.),
 • fotografie, videa či jiné obdobné záznamy,
 • ostatní osobní údaje (např. údaj o bankovním účtu, apod.).

U účastníků kurzů zpracováváme následující údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje;
 • fotografie, videa či jiné obdobné záznamy.

U dárců zpracováváme identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytnutém daru. Upozorňujeme dárce, že jejich finanční dary jsou připisovány na transparentní účet C. H. Mirákl, kde jsou zveřejněny tyto údaje:

 • jméno a příjmení dárce;
 • variabilní/konstantní symbol;
 • údaje o bankovním účtu;
 • zpráva pro příjemce.

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste účastníkem rehabilitační terapie/pobytu, vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • posouzení a vyřízení přihlášky na rehabilitační terapii/pobyt;
 • poskytování zdravotních služeb;
 • vedení zdravotnické dokumentace;
 • plnění povinností vyplývajících nám ze zákona;
 • propagace C. H. Mirákl, pokud jste k tomu udělili souhlas;

Pokud jste účastníkem kurzu, vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely

 • posouzení a vyřízení přihlášky na kurz;
 • vystavení certifkátu profesní organizací či MZ ČR

Pokud jste dárcem:

 • vedení evidence darů a dárců;
 • zveřejnění vámi poskytnutého daru na transparentním účtu C. H. Mirákl;
 • v případě vašeho souhlasu i za účelem propagace C. H. Mirákl a za účelem uvedení dalších informací ve výroční zprávě nad rámec zákonem uvedených.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je jeden či více následujících právních titulů:

 • nezbytnost zpracování pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv C. H. Mirákl v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení [čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR];
 • nezbytnost zpracování pro účely lékařské diagnostiky a poskytování zdravotní péče [čl. 9 odst. 2 písm. h) a odst. 3 GDPR];
 • nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy o péči o zdraví, smlouvy o poskytování služeb, darovací smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR];
 • nezbytnost zpracování pro plnění právních povinností stanovených zákonem [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR];
 • nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů C. H. Mirákl, včetně vedení evidence dárců nebo zasílání obchodních sdělení [čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR];
 • váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou tyto údaje zabezpečeny?

Vaše osobní údaje manuálně zpracováváme jak v elektronické, tak v listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány C. H. Mirákl nebo zpracovatelem CGM Medistar. Spolu se [zpracovatelem] udržujeme vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení osobních údajů a zabránění náhodnému či úmyslnému ohrožení osobních údajů. Standardizované postupy jsou upraveny v interních předpisech zpracovatele, včetně zejména interních předpisů upravujících využívání informačních technologií, používání e-mailů, ochranu dat a bezpečného nakládání s nimi v rámci společnosti [zpracovatele] (včetně mj. šifrování dokumentů) a interních předpisů upravujících povinnosti mlčenlivosti a nakládání s důvěrnými dokumenty a informacemi. Uvedená opatření jsou průběžně testována, posuzována a je hodnocena jejich účinnost.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

C. H. Mirákl podniká kroky, jejichž cílem je zajistit, aby žádné osobní údaje nebyly uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, s přihlédnutím ke lhůtám pro uchování osobních údajů či souvisejících dokumentů nebo údajů předepsaným právními předpisy.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo kdykoliv využít následujících práv:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a (tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním);
 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a na pořízení kopie těchto údajů;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a jejich doplnění bez zbytečného odkladu, pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné údaje;
 • právo „být zapomenut“, resp. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají;
 • právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů; 
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo nebýt předmětem žádného profilového rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování; a
 • právo být obeznámen v případě porušení zabezpečení vašich osobních údajů.

Domníváte-li se, že došlo k porušení vašich práv, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

Výše popsaná práva mohou být podmíněna či omezena. Pokud máte zájem dozvědět se více o možnosti vaše výše uvedená práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím způsobů uvedených v sekci „Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů“.

Veškeré informace, úkony a veškerá sdělení týkající se uplatňování vašich práv jak jsou popsány výše, jsme vám povinni poskytnout bezplatně. Pokud však vámi podané žádosti budou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména proto, že se opakují) můžeme:

 • vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady,
 • odmítnout vyhovět vaší žádosti.